Choose Skin

รายละเอียด หุ้นปันผล 2019

Results for "Latest Registered Domains"
จำนวนเงิน XD ชื่อหุ้น Yield % จ่ายเงินปันผล รูปแบบปันผล ระยะเวลา
0.09 2019-08-02 BLAND 5.52 % 2019-08-15 เงินปันผล 01/Apr/2018-31/Mar/2019
0.054 2019-07-18 VGI 0.97 % 2019-08-09 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Mar/2019
0.0324 2019-05-17 DCC 5.24 % 2019-05-31 เงินปันผล 01/Jan/2019-31/Mar/2019
1.10 2019-05-17 OISHI 2.79 % 2019-05-31 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Mar/2019
2.35 2019-05-13 AEONTS 2.13 % 2019-07-18 เงินปันผล 01/Sep/2018-28/Feb/2019
0.04 2019-05-13 NWR 4.76 % 2019-05-28 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.20 2019-05-13 TVI 4.93 % 2019-05-28 เงินปันผล operatingperiod
0.0034 2019-05-10 TRITN 0.95 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.01 2019-05-10 SIAM 0.49 % 2019-05-27 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
2.50 2019-05-10 SORKON 3.86 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.07 2019-05-10 KAMART 5.67 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.17 2019-05-09 AMATA 1.72 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.023 2019-05-09 BWG 2.56 % 2019-05-29 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.02 2019-05-09 ESTAR 4.00 % 2019-05-27 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.14 2019-05-09 ILINK 2.64 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.34 2019-05-09 JUBILE 4.24 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.12 2019-05-09 BCH 1.38 % 2019-05-28 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.066 2019-05-09 PF 8.35 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.80 2019-05-09 PREB 7.62 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.40 2019-05-09 STA 5.12 % 2019-05-29 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.04 2019-05-09 VIBHA 2.30 % 2019-05-16 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.091 2019-05-09 PLANB 1.31 % 2019-05-30 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.19 2019-05-09 AU 1.83 % 2019-05-28 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0277777778 2019-05-09 TITLE 0.57 % 2019-05-24 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
2:1 2019-05-09 TITLE 0.57 % 2019-05-24 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0277777778 2019-05-09 TITLE 0.57 % 2019-05-24 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
2:1 2019-05-09 TITLE 0.57 % 2019-05-24 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0277777778 2019-05-09 TITLE 0.57 % 2019-05-24 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
2:1 2019-05-09 TITLE 0.57 % 2019-05-24 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0277777778 2019-05-09 TITLE 0.57 % 2019-05-24 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
2:1 2019-05-09 TITLE 0.57 % 2019-05-24 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.40 2019-05-08 AP 5.10 % 2019-05-23 เงินปันผล
0.45 2019-05-08 BAY 2.27 % 2019-05-23 เงินปันผล
0.30 2019-05-08 CK 1.74 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.05 2019-05-08 DEMCO 1.56 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.07 2019-05-08 EASON 3.47 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
5.00 2019-05-08 GYT 1.43 % 2019-05-30 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.35 2019-05-08 IVL 2.94 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
9.00 2019-05-08 OHTL 3.62 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.19 2019-05-08 PL 6.01 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.22 2019-05-08 SMIT 7.06 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.165 2019-05-08 SSSC 6.30 % 2019-05-29 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.25 2019-05-08 TRU 5.10 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.07 2019-05-08 2S 6.19 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.03 2019-05-08 SYMC 0.64 % 2019-05-27 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.35 2019-05-08 ARROW 5.99 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0522 2019-05-08 RP 2.35 % 2019-05-28 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.015 2019-05-07 BSM 3.06 % 2019-05-28 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.30 2019-05-07 CPF 2.28 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.12 2019-05-07 HTECH 6.35 % 2019-05-28 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.30 2019-05-07 IHL 9.15 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.41 2019-05-07 LRH 0.85 % 2019-05-24 เงินปันผล
0.25 2019-05-07 LST 5.48 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-05-07 MATI 1.96 % 2019-05-24 เงินปันผล
0 2019-05-07 MK 0.30 % 2019-05-24 หุ้นปันผล
10:1 2019-05-07 MK 0.30 % 2019-05-24 หุ้นปันผล
0 2019-05-07 MK 0.30 % 2019-05-24 หุ้นปันผล
10:1 2019-05-07 MK 0.30 % 2019-05-24 หุ้นปันผล
0.70 2019-05-07 NEW 0.93 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.85 2019-05-07 PB 2.67 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.25 2019-05-07 PG 4.35 % 2019-05-17 เงินปันผล
0.54 2019-05-07 SABINA 3.96 % 2019-05-22 เงินปันผล
0.10 2019-05-07 SEAFCO 2.92 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
10:1 2019-05-07 SEAFCO 2.92 % 2019-05-23 หุ้นปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0 2019-05-07 SENA 7.55 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.08 2019-05-07 BIG 7.48 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.01 2019-05-07 UKEM 1.89 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.08 2019-05-07 UPOIC 1.93 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.04 2019-05-07 COLOR 3.13 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.30 2019-05-07 M 3.37 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.06 2019-05-07 CSS 7.45 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.15 2019-05-07 BRR 2.42 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.01 2019-05-07 JSP 2.50 % 2019-05-29 เงินปันผล
0.0067 2019-05-07 NCL 0.49 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0623 2019-05-07 TPCH 0.59 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.50 2019-05-07 COM7 2.44 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.21 2019-05-07 JWD 2.51 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.09 2019-05-07 BEM 1.25 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-05-07 K 7.04 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.09 2019-05-07 AMATAV 1.81 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.057 2019-05-07 ITEL 1.83 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.32 2019-05-07 TWPC 4.35 % 2019-05-24 เงินปันผล
0.217 2019-05-07 SSP 2.80 % 2019-05-27 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.06 2019-05-07 HUMAN 1.35 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.14 2019-05-07 PR9 1.31 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.13 2019-05-07 NER 5.20 % 2019-05-16 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.12 2019-05-03 AI 8.51 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.25 2019-05-03 ASIAN 3.36 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.65 2019-05-03 CENTEL 1.81 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.032 2019-05-03 CI 2.52 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.20 2019-05-03 CPALL 1.47 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-05-03 EPCO 4.81 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.15 2019-05-03 HFT 5.43 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.35 2019-05-03 LH 6.64 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.1015 2019-05-03 MILL 3.19 % 2019-05-24 เงินปันผล
0.10 2019-05-03 MODERN 6.21 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.033 2019-05-03 PPM 2.56 % 2019-05-29 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.20 2019-05-03 ROJNA 11.32 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.16 2019-05-03 SC 5.48 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.55 2019-05-03 SIS 5.91 % 2019-05-16 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.00 2019-05-03 SPC 2.84 % 2019-05-21 เงินปันผล
0.3704 2019-05-03 SSF 4.91 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.05 2019-05-03 SST 1.06 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.11 2019-05-03 SVI 2.48 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.50 2019-05-03 SWC 22.73 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
1.30 2019-05-03 VNT 5.56 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
4.25 2019-05-03 WG 2.95 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.01 2019-05-03 PPS 2.82 % 2019-05-22 เงินปันผล
0.138 2019-05-03 BEAUTY 7.18 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.03 2019-05-03 CHG 2.21 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.01 2019-05-03 FVC 1.69 % 2019-05-28 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.30 2019-05-03 NYT 6.10 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.05 2019-05-03 ICHI 0.88 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.012 2019-05-03 SAWAD 0.02 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
10:1 2019-05-03 SAWAD 0.02 % 2019-05-22 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.08 2019-05-03 TSR 7.64 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.018 2019-05-03 PSTC 2.81 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0104 2019-05-03 GTB 1.76 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.2115 2019-05-03 WHAUP 3.78 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.055 2019-05-03 MM 1.86 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0625 2019-05-03 WPH 2.72 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.35 2019-05-03 THG 1.21 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.12 2019-05-03 BGC 1.53 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.48 2019-05-02 AHC 2.89 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
10.00 2019-05-02 ALUCON 5.78 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.14 2019-05-02 BAFS 3.83 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-05-02 ESSO 2.97 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.15 2019-05-02 FNS 4.34 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.21 2019-05-02 ICC 2.95 % 2019-05-21 เงินปันผล
0.20 2019-05-02 MFEC 5.46 % 2019-05-17 เงินปันผล
0.35 2019-05-02 NC 2.50 % 2019-05-22 เงินปันผล
0.80 2019-05-02 OCC 5.67 % 2019-05-21 เงินปันผล
0.0775 2019-05-02 PLE 6.86 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.01 2019-05-02 SALEE 0.99 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.12 2019-05-02 SCG 2.74 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
2.25 2019-05-02 SHANG 2.82 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.05 2019-05-02 SITHAI 4.55 % 2019-05-21 เงินปันผล
0.15 2019-05-02 TC 3.77 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.25 2019-05-02 THIP 6.65 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.00 2019-05-02 TIW 0.46 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Apr/2018-31/Dec/2018
0.60 2019-05-02 TPCORP 4.58 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.17 2019-05-02 VARO 2.43 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.80 2019-05-02 WACOAL 3.77 % 2019-05-21 เงินปันผล
0.139 2019-05-02 ANAN 6.55 % 2019-05-17 เงินปันผล
0.02514 2019-05-02 RICHY 1.56 % 2019-05-24 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
7:1 2019-05-02 RICHY 1.56 % 2019-05-24 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.08 2019-05-02 TVT 9.09 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.33 2019-05-02 ASEFA 6.85 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0 2019-05-02 ORI 5.09 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.7556 2019-05-02 NETBAY 2.42 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.08 2019-05-02 ALLA 5.84 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.17 2019-05-02 III 2.98 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.18 2019-05-02 TOA 1.16 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
1.20 2019-05-02 GULF 1.10 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.55 2019-04-30 BJC 1.53 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.02 2019-04-30 BROOK 8.70 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.27 2019-04-30 EASTW 3.88 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
3.00 2019-04-30 KKP 7.33 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
9.00 2019-04-30 KWC 3.33 % 2019-05-16 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.03 2019-04-30 WIIK 1.66 % 2019-05-22 หุ้นปันผล
6:1 2019-04-30 WIIK 1.66 % 2019-05-22 หุ้นปันผล
0.09 2019-04-30 NNCL 5.29 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.60 2019-04-30 TCAP 4.69 % 2019-05-17 เงินปันผล
0.40 2019-04-30 TNL 3.79 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
4.67 2019-04-30 TOPP 2.73 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.028 2019-04-30 CKP 0.42 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-04-30 LPH 3.77 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.013 2019-04-30 PIMO 0.87 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0974 2019-04-30 TM 4.06 % 2019-05-16 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.165 2019-04-30 EKH 2.41 % 2019-05-16 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.05 2019-04-30 SUN 4.13 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.39 2019-04-30 OSP 2.00 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.06 2019-04-30 KWM 5.56 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.025 2019-04-29 GRAND 3.09 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.26 2019-04-29 MOONG 4.73 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.3769 2019-04-29 ROH 2.96 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.07 2019-04-29 SKR 1.49 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
7.00 2019-04-29 TISCO 7.80 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.030227 2019-04-29 ECF 1.27 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.15 2019-04-29 THREL 6.42 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-04-29 SCN 2.89 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.26 2019-04-29 MTC 0.46 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.09 2019-04-29 TACC 2.75 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.02 2019-04-29 AQUA 3.92 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-04-29 RSP 5.71 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-04-29 PORT 1.79 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-04-29 STI 2.00 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.40 2019-04-26 MINT 1.01 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.045 2019-04-26 LHFG 5.37 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.14 2019-04-26 PRM 1.97 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-04-26 FLOYD 5.78 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.01 2019-04-26 ADB 1.20 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.20 2019-04-25 UBIS 3.25 % 2019-05-14 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.01 2019-04-25 GUNKUL 0.28 % 2019-05-15 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
5:1 2019-04-25 GUNKUL 0.28 % 2019-05-15 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.01 2019-04-25 GUNKUL 0.28 % 2019-05-15 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
5:1 2019-04-25 GUNKUL 0.28 % 2019-05-15 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.01 2019-04-25 GUNKUL 0.28 % 2019-05-15 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
5:1 2019-04-25 GUNKUL 0.28 % 2019-05-15 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.1549 2019-04-25 APCO 4.03 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.16 2019-04-25 BIZ 6.35 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.14 2019-04-24 QH 6.96 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
4.50 2019-04-23 BBL 3.23 % 2019-05-10 เงินปันผล
0.7180 2019-04-23 KTB 3.72 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/01/18-31/12/18
0.70 2019-04-23 MAJOR 4.70 % 2019-05-03 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.25 2019-04-23 MBAX 9.30 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jul/2019-31/Dec/2019
0.07 2019-04-23 TMB 3.50 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.60 2019-04-22 AIT 4.50 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.03 2019-04-22 ASIA 1.78 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.54 2019-04-22 JMT 4.60 % 2019-05-02 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.20 2019-04-19 HMPRO 2.02 % 2019-05-08 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.55 2019-04-19 COL 2.37 % 2019-05-07 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.385 2019-04-18 KGI 8.59 % 2019-05-08 เงินปันผล
0.20 2019-04-18 GIFT 5.88 % 2019-04-30 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.15 2019-04-18 BKD 5.17 % 2019-05-03 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.001984 2019-04-18 SELIC 0.06 % 2019-04-26 เงินปันผล
28:1 2019-04-18 SELIC 0.06 % 2019-04-26 หุ้นปันผล
0.03 2019-04-18 CRD 2.97 % 2019-05-03 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.17 2019-04-18 JKN 2.09 % 2019-05-23 เงินปันผล 01/01/18-31/12/18
0.075 2019-04-18 TEAMG 7.35 % 2019-05-03 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-04-18 TPLAS 7.04 % 2019-05-02 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.22 2019-04-17 GC 7.77 % 2019-04-30 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.22 2019-04-17 TOG 5.05 % 2019-05-03 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.24 2019-04-17 S11 4.74 % 2019-05-03 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.82 2019-04-12 KTC 1.95 % 2019-04-30 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.07 2019-04-12 SAMCO 4.49 % 2019-05-02 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
4.00 2019-04-12 SCB 4.17 % 2019-05-03 เงินปันผล
3.50 2019-04-11 KBANK 2.07 % 2019-04-30 เงินปันผล
0.04 2019-04-11 ATP30 2.69 % 2019-04-30 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.035 2019-04-10 CHEWA 10.12 % 2019-04-29 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.30 2019-04-10 BPP 2.90 % 2019-04-26 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.35 2019-04-09 BANPU 4.70 % 2019-04-30 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.25 2019-04-09 TIPCO 2.72 % 2019-04-30 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.04 2019-04-09 CHAYO 2.15 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Apr/2018-31/Dec/2018
0.33 2019-04-04 SMPC 8.29 % 2019-04-26 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.15 2019-04-04 SPA 1.25 % 2019-04-26 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.09 2019-04-04 GPI 11.54 % 2019-04-19 เงินปันผล 01/Sep/2017-31/Mar/2018
9.50 2019-04-03 SCC 3.91 % 2019-04-19 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-04-03 COMAN 2.98 % 2019-04-26 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-04-01 SF 1.31 % 2019-04-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
5:1 2019-04-01 SF 1.31 % 2019-04-17 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.06 2019-03-29 Q-CON 1.12 % 2019-04-19 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.50 2019-03-27 BAT-3K 0.21 % 2019-05-03 เงินปันผล
0.45 2019-03-27 CTW 5.88 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.015 2019-03-27 DCON 3.60 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.68 2019-03-27 SNP 4.03 % 2019-05-13 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.55 2019-03-25 KCE 5.82 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.01 2019-03-25 TRUBB 0.70 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.40 2019-03-21 KCAR 6.84 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.02 2019-03-21 MACO 2.40 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.38 2019-03-21 MBK 3.35 % 2019-05-13 เงินปันผล
0.70 2019-03-21 SPG 5.22 % 2019-05-17 เงินปันผล
0.09 2019-03-21 TCMC 3.28 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.03 2019-03-20 CCET 4.95 % 2019-05-16 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
1.46 2019-03-20 NTV 2.78 % 2019-05-29 เงินปันผล
0.30 2019-03-20 PRG 4.65 % 2019-05-14 เงินปันผล
0.05 2019-03-20 TTA 0.96 % 2019-05-09 เงินปันผล
0.012 2019-03-20 CPT 0.99 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.50 2019-03-19 STEC 1.94 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.15 2019-03-19 TMILL 9.71 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.03 2019-03-19 SANKO 2.85 % 2019-05-23 เงินปันผล
0.04 2019-03-19 OTO 3.25 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.40 2019-03-19 RJH 2.99 % 2019-04-23 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.19 2019-03-19 SSTPF 7.34 % 2019-03-29 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.12 2019-03-19 TNPF 17.61 % 2019-03-29 เงินปันผล 01/Jun/2018-31/Dec/2018
0.078 2019-03-18 CNS 4.51 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.30 2019-03-18 LANNA 6.88 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-03-15 ASIMAR 5.85 % 2019-05-03 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.30 2019-03-15 FORTH 9.17 % 2019-05-02 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-03-15 PYLON 3.33 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-03-15 BJCHI 4.55 % 2019-05-14 เงินปันผล
0.32 2019-03-15 FSMART 8.86 % 2019-04-29 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.0019 2019-03-14 AGE 0.19 % 2019-05-16 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
15:1 2019-03-14 AGE 0.19 % 2019-05-16 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.60 2019-03-14 AH 6.67 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.19 2019-03-14 BDMS 1.23 % 2019-04-26 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.03 2019-03-14 BSBM 3.30 % 2019-05-13 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.052 2019-03-14 CMR 2.22 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.10 2019-03-14 CPN 1.47 % 2019-05-07 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0329 2019-03-14 CWT 1.08 % 2019-05-14 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.00 2019-03-14 HANA 7.69 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.175 2019-03-14 LALIN 6.30 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.03 2019-03-14 NCH 3.00 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.00 2019-03-14 PATO 7.87 % 2019-05-08 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.04 2019-03-14 S 1.18 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.08 2019-03-14 SIRI 8.68 % 2019-05-14 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.08 2019-03-14 SUSCO 4.40 % 2019-05-13 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
1.00 2019-03-14 TIP 5.88 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.37 2019-03-14 TKS 6.37 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
10:1 2019-03-14 TKS 6.37 % 2019-05-17 หุ้นปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.22 2019-03-14 TPP 1.18 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.09 2019-03-14 TRUE 1.73 % 2019-05-29 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-03-14 VNG 3.96 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.12 2019-03-14 VIH 2.31 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.04 2019-03-14 FPI 2.92 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.20 2019-03-14 AUCT 4.55 % 2019-05-03 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-03-14 PDG 6.21 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jun/2018-31/Dec/2018
0.16 2019-03-14 HARN 6.84 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.11 2019-03-14 BR 3.57 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.08 2019-03-14 BM 3.74 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.013 2019-03-14 FN 0.84 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0019 2019-03-13 AGE 0.19 % 2019-05-16 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
15:1 2019-03-13 AGE 0.19 % 2019-05-16 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0019 2019-03-13 AGE 0.19 % 2019-05-16 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
15:1 2019-03-13 AGE 0.19 % 2019-05-16 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0019 2019-03-13 AGE 0.19 % 2019-05-16 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
15:1 2019-03-13 AGE 0.19 % 2019-05-16 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.03 2019-03-13 AJ 0.32 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.02 2019-03-13 GENCO 3.08 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
3.35 2019-03-13 M-CHAI 1.86 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.03 2019-03-13 SVOA 2.68 % 2019-04-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.20 2019-03-13 TNITY 6.85 % 2019-05-14 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.02 2019-03-13 TPIPL 1.00 % 2019-05-16 เงินปันผล
0.80 2019-03-13 TVO 7.24 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.219 2019-03-13 TWP 6.44 % 2019-05-29 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.06 2019-03-13 UAC 5.30 % 2019-04-26 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.20 2019-03-13 PTG 1.16 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0375 2019-03-13 TAKUNI 6.94 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.055 2019-03-13 TSE 2.24 % 2019-05-21 เงินปันผล
0.50 2019-03-13 PMTA 5.75 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.17 2019-03-13 TKN 3.70 % 2019-05-08 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.17 2019-03-13 BGRIM 0.93 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.0982 2019-03-13 SKN 4.55 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.12 2019-03-13 VCOM 4.08 % 2019-05-13 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.05 2019-03-13 CMAN 4.07 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.12 2019-03-12 AI 8.51 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-03-12 ASP 7.63 % 2019-05-13 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.11 2019-03-12 CM 5.59 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.02 2019-03-12 CPL 1.32 % 2019-05-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.18 2019-03-12 DRT 6.10 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.19 2019-03-12 LUXF 6.89 % 2019-03-29 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.50 2019-03-12 MCS 6.85 % 2019-04-29 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
2.82 2019-03-12 MTI 3.11 % 2019-05-08 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.95 2019-03-12 NSI 6.32 % 2019-04-22 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.05 2019-03-12 PAP 1.77 % 2019-05-16 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.60 2019-03-12 SPALI 4.35 % 2019-05-08 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.30 2019-03-12 UNIQ 2.52 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.12 2019-03-12 KBS 2.97 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.03 2019-03-12 TVD 6.35 % 2019-04-29 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.25 2019-03-12 EA 0.46 % 2019-05-24 เงินปันผล
0.75 2019-03-12 XO 9.12 % 2019-05-13 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.08 2019-03-12 BA 0.71 % 2019-04-30 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.13 2019-03-12 WICE 3.80 % 2019-05-16 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.013 2019-03-12 TFG 2.22 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.02 2019-03-12 BTW 1.53 % 2019-04-24 เงินปันผล
0.3446 2019-03-12 SRIPANWA 6.26 % 2019-03-26 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.06 2019-03-12 MGT 5.03 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.1985 2019-03-12 AIMIRT 6.19 % 2019-03-22 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.04 2019-03-12 CMC 8.03 % 2019-05-22 เงินปันผล
0.10 2019-03-12 CAZ 4.03 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Apr/2018-31/Dec/2018
1.625 2019-03-11 FMT 6.61 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
4.20 2019-03-11 JCT 4.68 % 2019-04-29 เงินปันผล
0.04 2019-03-11 KASET 2.22 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.47 2019-03-11 MSC 6.10 % 2019-04-30 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.00 2019-03-11 PSH 7.21 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.65 2019-03-11 SPCG 6.35 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.45 2019-03-11 TK 4.05 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.30 2019-03-11 TTW 4.29 % 2019-04-30 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.05 2019-03-11 THE 2.69 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.09 2019-03-11 ERW 1.35 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.13 2019-03-11 WINNER 8.27 % 2019-05-16 เงินปันผล
0.40 2019-03-11 MEGA 1.91 % 2019-04-29 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.064 2019-03-11 SR 3.88 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.08 2019-03-11 ZIGA 4.49 % 2019-05-08 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.50 2019-03-11 DDD 2.01 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-03-11 TIGER 3.60 % 2019-05-03 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.30 2019-03-11 TQM 0.89 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
3.50 2019-03-08 EGCO 3.04 % 2019-04-26 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.0934 2019-03-08 M-STOR 6.49 % 2019-03-26 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.06 2019-03-08 MNIT2 4.75 % 2019-03-26 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
1.35 2019-03-08 ROBINS 2.39 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.34 2019-03-08 SYNEX 4.68 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
10:1 2019-03-08 SYNEX 4.68 % 2019-05-10 หุ้นปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.07 2019-03-08 UOBKH 1.89 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0632 2019-03-08 HPF 6.66 % 2019-03-27 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.181 2019-03-08 M-PAT 8.00 % 2019-03-28 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.03 2019-03-08 NDR 1.53 % 2019-04-26 เงินปันผล
0.05 2019-03-08 SCI 2.45 % 2019-05-27 เงินปันผล
0.20 2019-03-08 TNR 1.98 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.14 2019-03-08 M-II 6.65 % 2019-03-27 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
1.61 2019-03-07 ASK 6.63 % 2019-04-30 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
3.00 2019-03-07 CSC 3.23 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.205555555 2019-03-07 GLOBAL 1.13 % 2019-05-23 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
20:1 2019-03-07 GLOBAL 1.13 % 2019-05-23 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
6.90 2019-03-07 NOBLE 36.70 % 2019-03-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-30/Sep/2018
30.00 2019-03-07 RAM 2.00 % 2019-03-20 เงินปันผล
0.50 2019-03-07 SCP 6.67 % 2019-05-29 เงินปันผล 01/01/18-31/12/18
0.20 2019-03-07 SGP 4.50 % 2019-05-15 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
9.00 2019-03-07 SVH 3.26 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.50 2019-03-07 TCCC 6.02 % 2019-04-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.29 2019-03-07 THANI 3.77 % 2019-04-26 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
4:1 2019-03-07 THANI 3.77 % 2019-04-26 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.23 2019-03-07 UVAN 7.34 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0705 2019-03-07 WHART 3.76 % 2019-03-25 เงินปันผล 16/Nov/2018-31/Dec/2018
0.02 2019-03-07 TNP 2.54 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-03-07 TPIPP 6.45 % 2019-05-03 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.50 2019-03-06 BCP 4.54 % 2019-04-24 เงินปันผล
1.80 2019-03-06 BH 1.69 % 2019-05-08 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.0438 2019-03-06 CTARAF 6.81 % 2019-03-22 เงินปันผล
0.25 2019-03-06 GFPT 1.52 % 2019-04-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.195 2019-03-06 GOLDPF 5.27 % 2019-03-22 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.07 2019-03-06 IT 2.71 % 2019-05-08 เงินปันผล
0.2125 2019-03-06 MJLF 6.83 % 2019-03-22 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
1.50 2019-03-06 NKI 2.51 % 2019-05-21 หุ้นปันผล
34:1 2019-03-06 NKI 2.51 % 2019-05-21 หุ้นปันผล
0.57 2019-03-06 OGC 1.65 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2017-31/Dec/2018
1.20 2019-03-06 PTT 4.21 % 2019-04-30 เงินปันผล
0.07 2019-03-06 TMT 0.63 % 2019-04-18 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1:1 2019-03-06 TMT 0.63 % 2019-04-18 หุ้นปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.15 2019-03-06 TU 2.14 % 2019-04-23 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.60 2019-03-06 UTP 5.88 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.15 2019-03-06 TAE 7.58 % 2019-05-24 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.60 2019-03-06 CBG 1.16 % 2019-05-10 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.1017 2019-03-06 TPRIME 3.32 % 2019-03-27 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.09 2019-03-06 ICN 7.57 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.11 2019-03-06 KPNPF 4.67 % 2019-03-22 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.56 2019-03-05 MAKRO 2.93 % 2019-05-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0155 2019-03-05 MNIT 2.54 % 2019-03-21 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.17 2019-03-05 IFS 5.21 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.0074074 2019-03-05 AMANAH 0.42 % 2019-05-31 หุ้นปันผล
15:1 2019-03-05 AMANAH 0.42 % 2019-05-31 หุ้นปันผล
0.0074074 2019-03-05 AMANAH 0.42 % 2019-05-24 หุ้นปันผล
15:1 2019-03-05 AMANAH 0.42 % 2019-05-24 หุ้นปันผล
0.0074074 2019-03-05 AMANAH 0.42 % 2019-05-24 หุ้นปันผล
15:1 2019-03-05 AMANAH 0.42 % 2019-05-24 หุ้นปันผล
0.00740741 2019-03-05 AMANAH 0.42 % 2019-05-24 หุ้นปันผล
15:1 2019-03-05 AMANAH 0.42 % 2019-05-24 หุ้นปันผล
2.50 2019-03-05 PTTGC 6.75 % 2019-04-24 เงินปันผล
0.33 2019-03-05 LIT 5.93 % 2019-05-03 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.08 2019-03-05 NVD 6.46 % 2019-05-08 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.16 2019-03-05 BCPG 3.51 % 2019-04-22 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.11 2019-03-05 FTE 8.85 % 2019-04-26 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.027 2019-03-04 DCC 5.24 % 2019-05-03 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.05723 2019-03-04 INOX 6.81 % 2019-05-17 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.28 2019-03-04 JAS 8.53 % 2019-05-23 เงินปันผล
0.25 2019-03-04 QLT 6.58 % 2019-04-26 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
1.25 2019-03-04 RATCH 3.72 % 2019-04-26 เงินปันผล
0.05 2019-03-04 PPP 1.72 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.20 2019-03-04 PLAT 3.33 % 2019-05-14 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.075 2019-03-04 AMATAR 5.61 % 2019-03-28 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.20 2019-03-01 BKKCP 6.15 % 2019-03-19 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.02 2019-03-01 BROCK 1.01 % 2019-04-30 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
2.30 2019-03-01 DELTA 3.65 % 2019-04-11 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.45 2019-03-01 MIPF 5.92 % 2019-03-19 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.36 2019-03-01 PM 6.29 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.50 2019-03-01 PT 11.30 % 2019-05-09 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.30 2019-03-01 TASCO 1.55 % 2019-04-26 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.35 2019-03-01 MC 9.43 % 2019-03-12 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.375 2019-03-01 TLHPF 6.43 % 2019-03-19 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.10 2019-03-01 AMA 1.74 % 2019-05-09 เงินปันผล
1.00 2019-02-28 CPR 23.76 % 2019-03-21 เงินปันผล
0.16 2019-02-28 CPR 23.76 % 2019-03-21 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.28 2019-02-28 MBKET 8.05 % 2019-04-18 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.20 2019-02-28 RS 2.70 % 2019-04-25 เงินปันผล
1.15 2019-02-28 TOP 4.38 % 2019-04-26 เงินปันผล
0.06 2019-02-28 SPVI 3.90 % 2019-04-22 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.12 2019-02-27 BOL 4.96 % 2019-04-11 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.06 2019-02-27 FSS 3.28 % 2019-05-03 เงินปันผล
0.01 2019-02-27 KIAT 5.00 % 2019-04-24 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.40 2019-02-27 LPN 8.27 % 2019-04-10 เงินปันผล
1.00 2019-02-27 SAT 7.30 % 2019-05-07 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.39 2019-02-27 TTLPF 6.94 % 2019-03-15 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.1965 2019-02-27 EGATIF 6.32 % 2019-03-15 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.167 2019-02-27 FTREIT 3.61 % 2019-03-14 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.09 2019-02-26 IRPC 3.91 % 2019-04-19 เงินปันผล
0.15 2019-02-25 TIF1 6.44 % 2019-03-14 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.16 2019-02-25 LHSC 4.90 % 2019-03-14 เงินปันผล 01/Nov/2018-31/Dec/2018
0.28 2019-02-25 LHHOTEL 5.82 % 2019-03-14 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.173 2019-02-22 QHPF 6.56 % 2019-03-14 เงินปันผล 01/Nov/2018-31/Dec/2018
0.04 2019-02-22 VGI 0.97 % 2019-03-08 เงินปันผล 01/Apr/2018-30/Sep/2018
0.127 2019-02-22 LHPF 6.00 % 2019-03-14 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.153 2019-02-22 QHHR 6.85 % 2019-03-14 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.80 2019-02-22 GPSC 2.07 % 2019-04-18 เงินปันผล
1.17 2019-02-21 INTUCH 4.61 % 2019-04-24 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.2093 2019-02-21 GVREIT 5.10 % 2019-03-06 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
3.30 2019-02-20 ADVANC 3.61 % 2019-04-18 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.50 2019-02-20 SNC 7.35 % 2019-04-26 เงินปันผล 01/Jan/2018-31/Dec/2018
0.24 2019-02-20 IMPACT 3.47 % 2019-03-07 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.1722 2019-02-20 GLANDRT 1.30 % 2019-03-04 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.1714 2019-02-15 DREIT 7.26 % 2019-03-12 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
0.15 2019-02-13 GCAP 7.37 % 2019-04-12 เงินปันผล 01/Jul/2018-31/Dec/2018
3.25 2019-02-12 PTTEP 3.89 % 2019-04-11 เงินปันผล 01/07/18-31/12/18
0.048 2019-02-12 CRYSTAL 5.05 % 2019-03-01 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.1382 2019-02-12 SIRIP 5.25 % 2019-03-01 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.1743 2019-02-12 PPF 6.09 % 2019-03-01 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.26 2019-02-12 DIF 5.34 % 2019-03-01 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.2204 2019-02-12 CPNCG 6.39 % 2019-03-01 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.2843 2019-02-12 POPF 7.59 % 2019-03-01 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.30 2019-02-12 OSP 2.00 % 2019-02-28 เงินปันผล 01/Jan/2018-30/Sep/2018
0.1325 2019-02-11 WHABT 5.53 % 2019-02-27 เงินปันผล 01/Oct/2018-31/Dec/2018
0.11 2019-02-08 TAPAC 1.86 % 2019-03-22 เงินปันผล 01/Nov/2017-31/Oct/2018
0.25 2019-02-08 1DIV 8.91 % 2019-02-26 เงินปันผล 01/07/18-31/12/18
0.20 2019-02-08 TDEX 1.83 % 2019-02-26 เงินปันผล 01/01/18-31/12/18